News

Balekane ba kgothalletswa ho itlhatlhoba ‘€“ Karolo 1

Naheng tsa Zambia le Uganda ha se ntho esele. E boela e le setlwaedi toropong ya San Francisco, Amerika, pakeng tsa baratani ba banna. Jwale ho se ho etsahala mona Aforika Borwa. Re bua ka hore balekane ba nke mohato wa ho fumana tsebo ka tshwaetso ya HIV le ho itlhatlhoba mmoho ka nako e le nngwe.

For access to this audio file please send a request to Editor

Transcript

KHOPOTSO: Projeke ena e nkgopotsa mangolo a teng a dimemo a balehang ka mokgwa o ka kenyetsang motho ho tshaba jwalo ka ona: ‘€˜Balekane feela.’€™ Ha se mang le mang a ka fihlang Tshwarisanang Centre for Couples’€™ Counselling ho ikopela ho etswa teko ya HIV. Ho dumelwa ho etswa teko ena motho o tlamehile ho felehetswa ke molekane wa hae eo le yena a tla kopang ho hlahlojwa. Ona ke morero o motjha ho kgothalletsa batho ho tseba seemo sa bona hore na ekaba ba na le kokwana hloko ya HIV kapa tjhee. Empa na ebe sepheo ke sefe ka ho totobatsa hore balekane ba nke teko le ho fumana tsebo ka tshwaetso ena mmoho? Gavin Robertson wa Tshwarisanang Centre for Couples’€™ Counselling o a hlalosa.

GAVIN ROBERTSON: Most of transmissions, especially now in Africa, are happening between couples and particularly in stable relationships, because people are not aware sometimes, that one partner is HIV positive; or they assume that because they are HIV positive that the partner is also HIV positive; or they assume that because they’€™re negative the partner is negative or vice versa. So, discordancy ‘€“ having one person negative and one positive in a long-term stable relationship seems like a mystery to most people. And it is, because we don’€™t actually have an explanation for how this happens. Essentially, what we’€™re trying to do is help protect both partners and protect the relationship.

KHOPOTSO: Ke nnete hore ha ho karabo e bonolo hore hobaneng e mong a ka ba le tshwaetso ya HIV ebe e mong ha a tshwaetseha kamanong ya batho ba babedi ha ba sa sebedise mofuta wa ho itshireletsa. Empa mehopolo e ka kenyang batho tsietsing e teng eo batho ba dumelang ho yona.

GAVIN ROBERTSON: Well, there’€™s a lot of different theories. And a lot of them are also myths because some people feel that because they are positive and their partner is negative, perhaps the negative partner is somehow immune or cannot contract the disease, which is not exactly true because they can contract it at a later date. So, we need to be able to protect that partner. Just because they haven’€™t become infected up to this point does not mean that they necessarily will stay uninfected. We have to be very careful about those kinds of myths.                      

KHOPOTSO: Diphuputso di teng tse entsweng naheng ya Uganda ho sebediswa bomme ba hwebang ka mebele. Ditlamorao di bontsha hore ha ho bonolo hore batho ba bang ba fumane tshwaetso ya HIV, ho sa natsehe hore ba kotsing ha ka kang. Empa le ha ho le jwalo bopaki bo tletseng ha bo eso be teng ho dumellana le seo.

Esale Tshwarisanang Centre e bula menyako ya yona kgweding tse pedi tse fetileng ka kgwedi ya Phupu, ke balekane ba 75 ba seng ba fumane thuso. Ho lebelletswe hore palo ena e tla ata ha ngwale e ntse e kgiba. Naka Sibeko ke e mong wa ba bararo ba sebetsang jwalo ka baeletsi Tshwarisanang.

NAKA SIBEKO: There are dynamics when dealing with couples’€¦ It really goes beyond just doing pre and post-counselling. It is very much important to emphasise risk reduction to your clients, to say: ‘€˜This is the situation. You are both HIV positive.’€™ Most of the people believe that if they are both HIV positive there is no need for them to use a condom, because ‘€˜hey, why do we have to do that because already we are HIV positive?’€™ – not knowing that if they are not going to use a condom they will be re-infecting themselves.

For people who are both HIV negative, because people think if you have tested negative, you are going to stay negative. They will start sleeping around and everything. For people who are discordant, it is very much important for you again to emphasise the issue of risk reduction for the other one to remain HIV negative’€¦ and positive living, accepting the situation.                                

KHOPOTSO: Ho amohela hore e mong wa balekane kapa hore bobedi ba bona bo na le kokwana hloko ya HIV ke ntho e bohlokwa tlasa projeke ena, ho rialo Gavin Robertson.

GAVIN ROBERTSON: What we try and do is reduce any blame that happens in a situation to an absolute minimum because as soon as one party in the relationship starts blaming the other that blame leads to a decrease of their own power because they no longer feel that they can do something about the situation’€¦ Our whole focus is on what to do about the situation now because you don’€™t know where it came from; and you don’€™t know when that person became infected ‘€“ in a previous relationship, or whatever the case is. We can’€™t work that out now. What we need to deal with is how best to work this relationship at this moment and protect both people in the relationship. So, we avoid any blame and deal with a focus on responsibility in the relationship.

E-mail Khopotso Bodibe

About the author

Khopotso Bodibe