THANDEKA: Nangona iNtshona Koloni inelona zinga liphantsi apha kweli kodwa kwalapha kweli phondo usuleleko lwentsholongwane kagawulayo luyenyuka. Ugqirha Fareed Abdullah owongamele iinkonzo zikagawulayo kweli phondo.
Translation: Despite the fact that the Western Cape has the lowest levels in the country, within the province HIV prevalence rates are increasing. Dr Fareed Abdullah, head of AIDS programmes in the province.                

DR. ABDULLAH: The general rate of infections amongst pregnant women in the Western Cape is 13.1 percent. It is slightly higher than the figure of the year before and we expect it will continue to rise for another two to three years and then it will start to level off. The Western Cape has got some areas which has got high prevalence and some areas which have got a low prevalence and that reflects differences in the Western Cape where generally poor working class areas have got the high prevalence and the more middle class areas have got a lower prevalence. But it’€™s a range of factors that come into it. Khayelitsha and Nyanga for instance and Heildeberg have got the three highest rates in the province.
Translation: Izinga losuleleko koomama abakhulelweyo eNtshona Koloni limi kwi pesenti ezili 13.1. Nelithe longezeleka kunelo nyaka ophelileyonekulindeleke ukuba lande ngeminye iminyaka emibini ukuya kwemithathu phambi kokuba lehle. INtshona Koloni ineendawo ezixhomileyo nezinamanani asezantsi kagawulayo neyinto enika amanani ahlukahlukeneyo eNtshona Koloni apho kufumaniseka ukuba abantu abahluphekayo bangabona banamanani aphezulu ze abo abaphila ubomi obungconwana ibe ngabona banamanani asezantsi nongumba onamanye amafuthe akhokelela koko. IKhayelitsha iNyanga neHeildeberg zezona ndawo ezintathu ezinamazinga aphakamileyo apha kweliphondo.

ITHANDEKA: The prevalence rates are uneven. In some areas the rates are higher and in others they are lower. Doctor Abdullah explains the differences.
Translation: Amazinga osuleleko awalingani kwezinye iindawo axhomile kwezinye asezantsi. Ugqirha Abdullah echaza umahluko.

DR. ABDULLAH: In Khayelitsha it’€™s 27 percent, in the Nyanga- Guguletu area it’€™s 28 percent and in the Heidelberg and Somerset West area it’€™s about 19 percent. There has also been a rise on the East Coast, the N2 corridors so to speak. Where the rate in Caledon, Hermanus the rate is now 14 percent. Knysna, Pletternberg Bay is about 15 percent and Mossel Bay has increased substantially. In those areas there’€™s more family breakdown. There’€™s high level of poverty, there’€™s more illiteracy and unemployment and also there are more people having kind of multiple partners particularly men having more than one women partner. I think there’€™s also a small element of migration from other provinces into these areas and these account for the differences. The main thing that we must know is that all communities in the Western Cape are now affected.
Translation: IKhayelitsha ine pesenti ezingama ‘€“ 27, iNyanga ‘€“Guguletu ibe ngama-28 epesenti, iHeidelberg neSomerset West malunga ne-19 epesenti. Kuye kwakho ukunyuka kosuleleko kuNxweme LwaseMpuma nelaziwa njenge N2 corridors. Apho izinga eCaledon, Hermanus, limi kwipesenti ezi-14. EKnysna, Pletternberg Bay zili- 15 kuye kwakho ukwanda kosuleleko nase Mossel Bay. Apho kwezo ndawo kufumaniseka ukuba kukho uqhekeko losapho. Kukho indlala, ukungafundi, ukunqongophala kwemisebenzi yaye kukho nabantu abanamaqabane amaninzi ikakhulu amadoda iba ngawona athi abanamaqabane angaphezulu komfazi omnye. Ndiyacinga ukuba kukhona nokuphuma nokungena kwabantu abavela kwamanye amaphondo ezi zezinye zeempendulo kumahluko ofumanekayo. Into ekufuneka siyazile kukuba wonek umntu uyachaphazeleka kwelentshona Koloni.          

THANDEKA: Already 26 ARV rollout pilot sites are operating in parts of the Western Cape and provide AIDS treatment to those in need. Dr Abdullah says that by March of 2005 he hopes that all 45 pilot sites will be ready and functional.
Translation: Malunga namaziko angama ‘€“ 26 kagawulayo sele esebenza kwezinye iindawo zeleNtshona Koloni nanikezela ngoncedo lonyango kugawulayo. Ugqirha Abdullah uthi ngo March ka2005 unethemba lokuba wonke amaziko angama-45 obe elungile yaye esebenza.

DR. ABDULLAH: In the next financial year there will be a few areas where will add additional sites this might be a second site because of the number of patients or there might be sites with specifics for pregnant women in maternity hospitals but by March 2005 all the geographic areas of the Western Cape will be covered.  
Translation: Kunyaka mali ozayo zobe zimbalwa iindawo eziyakongezwa nalpho mhlawumbi iyakube iliziko lesibini elongezwayo ngenxa yogxalathelwano lwezigulane okanye ingamaziko ajongene nento ethile umzekelo kwabakhulelweyo kwizibhedlele zabakhulelweyo kodwa ngo Matshi ka 2005 zonke iindawo zase Ntshona Koloni zobe zibonelelwe.

E-mail Thandeka Teyise

Author