FOR THE ENGLISH VERSION, CLICK HERE

Duration: 5min 23 sec

Transcript

KHOPOTSO: Papadi ena ya Mmasekitlane ke mokgwa oo ngwana enwa a kgonang ho baleha mathata a hae kapa hona ho bua ka ona, hoba ditsebi di ye di re ka papadi ho bonolo hore bana ba bolele tsohle tse ba kgathatsang ka ha ba bona e le mokgwa wa ho itapollosa.

A ntseng a bapala mona ke kgaitsedinyana ya Natalia Baloyi. Natalia Baloyi ke morwetsana a lemo tse mashome a mabedi le metso e mmedi. Morwetsana enwa o dula le dikgaitsedi tsa hae tse tharo hammoho le mora wa hae. Beng ba motse ona wa ha Baloyi ba se ba ile boyabatho. A setseng a lebelletse lelapa lena ke yena Natalia.

Ke enwa a re hlalosetsa mathata a hae.

NATALIA BALOYI

Ke utlwa ke imelwa ka baka la hore ha ke bereke ene ho ne dilo tse di ntsi tse e lo hore mothomongwe ke nyaka ho di diela baratho ba ka, bjale ka baka la ho se bereke o kgumane hore ka imelwa. Ene ke nyaka ho boela sekolong ha ke na tjhelete. Ke utlwa ke imelwa’€¦ Ha ho na thuso e ke e kgumanang. Yo a thusang batho ke Sister Sally. Kereke ya gona ke ya Roma. Le rena o thomile ho re thusa. O re thusa ka tsa ho ja le diaparo.

KHOPOTSO: E ne e le ka kgwedi ya Phato selemong sa 2001 ha ke ne ke qala ho bua le Natalia. Ha ke ne ke teana le ena motseng wa habo wa Marironi, haufi le Tzaneen mmae o ne a sa tswa hlokahala. Ntatae yena e ne e se e le dilemo tse tharo a se a ba siile. Bana ba ha Baloyi ba fumana bothata ka ho ka bolela hore na batswadi ba bona ba jewe ke eng. Ke ka dihlong tse kgolo ha ba bua ka lefu la lefuba. Sister Sally Duigan wa kereke ya Roma Tzaneen, ke ena a thusang lelapa lena.

Sr SALLY DUIGAN

To overcome the problem of AIDS, unless the silence is broken, unless people come out and say that they have HIV/AIDS and that they’€™re living with it’€¦

And I’€™ve seen people turn around and become better once they’€™ve declared their status and said openly that they’€™ve HIV/AIDS. Even families, once they say’€¦ once they name it, I think there’€™s a peace that comes into that family.

KHOPOTSO: Empa ha ho natsehe hore na ekaba beng ba lelapa la ha Baloyi ba bolauwe ke eng. Ho bohlokwa ke kodua ya malapa a setseng a hlokometswe ke bana.

Nakong eo tjhelete eo Natalia le bana babo ba neng ba phela ka yona ke R120 feela. Oo e ne e le moputso oo Natalia a o fumanang ka talente ya hae a neng a e sebedisa ya ho lokisa batho meriri. Ka kgwedi tse ngata, Natalia o ile a hlopheha a leka ho ka fumanela bana babo bararo ba akaretsang moshemane tjhelete ya mmuso ya ho hlokomela bana. Qetellong katleho e ile ya etela lelapa lena. Natalia o se a hodile, o ena le sebete hape o tletse lethabo. Le sekolong o se a tswa teng jwalo ka ha puo ya hae ya mehleng e re qaqisetsa ha a bua ka bophelo ba bona bo botjha.

NATALIA BALOYI

Since 2001, when you were meeting us in our family, everything now is alright because you helped me for going to the school and my two sisters and my younger brother. Now I’€™m already working and my younger brother is working and my two younger sisters, she’€™s at school at Bakitha, St. Bredan’€™s. Now we found some money from government. Every month we found R1000 for two children. This money already helping us because sometimes I’€™m take this money and replacing something at home and fix everything at home. I’€™m working here at Diocese of Tzaneen doing some sewing’€¦ And the Diocese already helping us. Sometimes where we don’€™t have something I’€™m coming here and Sister Sally she already helping me in everything.  

KHOPOTSO: What work does your brother do?

NATALIA: He’€™s nurse at Kgapane Hospital’€¦ And I’€™m coming from the school. And I’€™m finished Computer. This year I’€™m going to do Matric at INTEC College, this year and next year. So, I’€™m very happy because (LAUGHS) it’€™s something from God. I think so (LAUGHS)’€¦ I wish that God will help us until we are growing up. (LAUGHS’€¦)

KHOPOTSO: You’€™re earning a salary here at the Diocese for the work you do?

NATALIA: Yes, sometimes she gives me R800, sometimes she gives me R900, sometimes she gives me R1000. I’€™m very happy.

KHOPOTSO: How old are your younger sisters?

NATALIA: The first one, Kgomotso, is 13 years and the second one Mandy is ten years now’€¦ Kgomotso is doing Grade 8 and Mandy is doing Grade 6.

KHOPOTSO: Tell us about the bags that you make here?

NATALIA: These bags I’€™m making for the orphans. We are going to sales these bags and I’€™m taking the money for these bags and putting in the budget for the orphans’€¦ I’€™m giving back other people (LAUGHS.)                                                                      

E-mail Khopotso  Bodibe                                                              

Author

  • Health-e News

    Health-e News is South Africa's dedicated health news service and home to OurHealth citizen journalism. Follow us on Twitter @HealtheNews