Duration: 4min 01 sec

Transcript

THANDEKA:Indlela yokusebenza ezibhedlelokanye iHuman Resources ngelasemzini yeyona ngxaki inkulu ngokohlalutyo lowenziwe yi South African Health Review kumba wezempilo eMzantsi Afrika. Ugawulayo ubalulwa njengoyena nto ethi ibenefuthe kwimiba yeenkonzo zempilo. UPetrida Ijumba omnye wabahlalutyi bale ncwadi echaza abakufumanisileyo xa bebephanda.

Translation: Human resources seem be the major problem in the public health system according to the Health Review. HIV/AIDS also features amongst the problems challenging the health system. Petrida Ijumba one of the Editors in the Review explains some of their findings.

PETRIDA: As you know the provision of ARV’€™s is still very small in South Africa. There are so many teething problems but probably the most important one is the Human Resources to provide this service. And also the facilities to make sure that what is needed to test and organize the drugs and everything are not in place so that’€™s the main challenge. We cope that we can learn from Botswana and other countries which have managed to move more than we have done.

Translation: Njengokuba sisazi ukunikezelwa kwezithomalalisi kugawualyo kusafufuza eMzantsi Afrika. Kusekho neendlaki zokuqingqa eyona ingunndoqo yindlela  yokusebenza ekuziseni iinkonzo nezixhobo ezifana nezinto zokuvavanya, amachiza noqukezo olkufumana ezi zinto. Ndinethemba ke lokuba singafunda kumazwe afana neBotswana nemanye amazwana athe aba nesakhono sokuphumelelisa ezawo iinkqubo kunokuba senzile thina.

THANDEKA: Imfuduko yoogqirha beshiya eli lizwe besiyokuxelenga kwamanye amazwe yeyona ngxaki nayo ebebazwa njengechaphazela kakhulu inkonzo yokusebenza kwezempilo.

Translation: The exodus of doctors and nurses to other countries is said to affect the running of health services in the country.

PETRIDA: The Human Resources is probably the most important component of health care without Human Resources we are absolutely can do nothing. We need to look this issue in deeper that what we have done in terms of what makes them leave. What can we do to retain them? What really is the problem that our health workers are going to Europe, to America to Australia? What we have found out was that money might be the problem but we need to do more to determine what are other conditions are forcing them to leave the country.

Translation: Ezokusebenza yeyona nto iphala phambili kweZempilo kuba xa kungenzeki oko sisemngciphekweni neyinot efuna ingqwalasela yokuba sifune ukuba zeziphi ezona zizathu ezibangela ukuba abasebezni bezempilo balishiye eli. Yaye iyintoni esinokuyenza ukukhawulelana noku? Singaba loba njani ukuba bangahambi. Esikufumanisleyo kokokuba abashiyayo bashiya kuba bengaxolanga ngokwasezimalini.

THANDEKA: Umphathsiwa weZempilo UGqirha Manto Tshabalala-Msimang uyavuma ukuba kukhona ukuqwalela kwiinkonzo zempilo.

Translation: Health Minister, Dr. Manto Tshabalala-Msimang, admits that there are hiccups in the health system.

DR. MSIMANG: Clearly funding for the health system has never been sufficient, not in any country this include per capita funding for primary health care services and for Hospital Services. Related to this is the criticism that we have not done enough to bring equity in the use of resources between public and private sectors and I must admit this is a valid criticism. Besides money, the provision of Human Resources for health has been a challenge. More needs to be done on many levels including training, retraining, recruitment, distribution, retention, morale and respect for health services users, etc.

Translation: Kuthe gca kona ukuba ezezimali azange zabe ziyonelisa yaye zakhe zonela ingakumbi apha kweZempilo nditsho nakweliphina na ilizwe. Lento ke ibandakanye nemali ekhutshwayo ukujongana inkqubo yezempilo kawonke wonke kwakunye neenkonzo zezibhedlele. Okunye ke kukugxekwa kwehtu ukuba asenzanga ngokwaneleyo ukuzisa iinkonzo ezilinganayo phakathi kwezibhedlele zabucala nezika wonke wonke, ew mandivume ndithi oku kuyinene. Ngaphandle kwemali ezokusebenza kwezempilo kungumceli mngeni. Kusekunizni ekufuneka kwenziwe kwimiba yoqeqesho, lolwangezo qeqesho, ukuqasha, ulwabiso, ukugcina abaqeshwa bangahambi, isimo nesithozela kwiinkonzo zezempilo njalo njalo.

THANDEKA: Kukho inxalabo yokuba intsholongwane kagawulayo inefuthe elibonakalayo xa kujongenwe nabasebenzi bakarhulumente bezempilo nalapho baye bathi babe nomsebenzi omninzi kuba kufuneka bejongene nalomsebezni kagawulayo. UPetrida Ijumba naye uyavumelana noku uthi ugawulayo unefuthe elibonakalayo yaye uyavakala kakhulu kubasebenzi bezempilo.

Translation: HIV/AIDS is said to be interfering with the Human Resources whereby more resources have to be allocated to AIDS and health staff have to do extra work. Petrida Ijumba says this epidemic in one way or the other is affecting the health workers.

PETRIDA: The Human Resources of health is affected in two areas. First of all they (health workers) are frustrated at work. Their morale is raw. They have added workload. They are under pressure to train so that they can provide the services needed to their patients on the other end they themselves are affected. They are suffering from HIV/AIDS and they maybe also burying the members of their families and communities. So the impact on AIDS in reducing the available resources is quite big.

Translation: Kumba wokusebenza okokuqala abasebnzibezempilo abonwabanga enkomeni yabo. Banomsebenzi omninzi owongezelelweyo. Baphantsi koxinezelelo loqeqesho khonukuze bazokusebenza kwiinkonzo ezifunekayo kwizigulane babe ke nabo kwelinye icala bechatshazelwa (ngugawulayo).Baphila nogawulayo babe bengcwaba nezizalwane zabo kwanabahlali. Ifuthe likagawulayo linciphisa ezinye zeenkonzo esele zikhona.

THANDEKA:Umphathiswa Msimang uthi ugawulayo unefuthe kwindlela yokusebenza ezibhedlele.

Translation: Minister Msimang says AIDS has an impact in the hospital set up and resources.

DR. MSIMANG: The impact of HIV/AIDS has reversed many areas of the early health status gains. Whilst this is generally true we need to better understand this impact and the extent to which our interventions are reversing this trend.

Translation: Ubushushu bukagawulayo bubuyisele umva ezinye zezinto nebeziyinzuzo. Nangona oku kuyinene kufuneka sizame siqonede elifuthe negalelo lukungenelela kwethu ukuba singabuyisela njani esimweni esiso oku.

THANDEKA: Umphathiswa weZempilo uthi iSebe lakhe libekele iminyaka emihlanu bucal ukujongana nokuphucula iinkonzo zoluntu kwezempilo.

Translation: Health Minister says her department has selected for the next five year a vision that will promote better services in the public health sector.

DR. MSIMANG: The vision that we have selected for the next 5 years is: An accessible, caring and high quality health system. And our mission is to improve health status through prevention and promotion of healthy lifestyles and to consistently improve the health care delivery by focusing on access, equity, efficiency quality and sustainability.

Translation: Umbono esiwuchongileyo kule minyaka mihlanu izayo yile: Ukufumaneka ukunonophela neenkonzo ezikumgangatho ophezulu kwezempilo. Impumelelo, kukuphuhlisa imo yezempilo ngokukhusela, ukuphakamisa umgangatho wezempilo nendlela yokuphila ngokukhuselekileyo, ukuphucula unikezelo lweenkonzo, ukufumaneka ngokulinganayo.

E-mail Thandeka Teyise