Involving men in the fight against HIV

The audio is in isiZulu. See the English summary below.

MABUTHO: Inhlangano iEngenderHealth ithi likhulu iqhaza elingabanjwa ngamadoda ezinhlelweni zokulwisana ne HIV kuleli. Cishe kungalesisizathu lenhlangano kanye nophiko lwayo iMen as Partners, bethule ngokusemthethweni iDVD egqugquzela amadoda ukuba azihlolele iHIV kanye nokuthi alwisane nokuhlukumeza ngokocansi kwabesifazane, ngenhloso yokulwisana nokubhebhetheka kwaleligciwane. Ongumqondisi kwi EngenderHealth uSakhumuzi Ntayiya uthi ukuba khona kwale DVD kuzosiza kakhulu ezinhlelweni zokulwisana nokubhebhetheka kwe HIV. Uthi ukusho lokho ngoba isikhathi esiningi amadoda yiwona athatha izinqumo kwesinye isikhathi ezibeka wona kanye nathandana nabo engozini yokuthola iHIV.

SAKHUMUZI NTAYIYA: Amadoda ixesha elininzi ngawo athatha izigqibo emakhaya. Umzekelo uma namuhla sizoya ocansini’€¦ nomlingani wami okanye iqabane lami indoda ithatha isigqibo ngenxa ye unequal power relation. So, sicinga ukuba amadoda ngoku njengabantu okuthiwa bazinhloko – okuthiwa ngabantu abaqhuba lenqwelo emakhaya – sifuna babe phambili bathathe inxaxheba. Siyacinga intobana izo addisha ivalue kakhulu.

MABUTHO: LeDVD esihloko sayo sithi ‘€œMen telling it like it is’€, okungatolikwa ngokuthi amadoda aphumela eshashalazini, ibonisa amadoda ehamba phambili ekuzohloleleni iHIV kanye nasekuvikeleni labo abathandana nabo ekuhlukumezweni ngokocansi. UNtayiya uthi ukuboniswa kwamadoda ephumela obala eyozihlolela iHIV ephinde edalula ne status sawo, noyinto eboniswa kule DVD, kuzosiza kakhulu ekulwisaneni nokucwaswa kwabantu abaphila ne HIV emphakathini.

SAKHUMUZI NTAYIYA: Ndicinga intobana icharacter yesibili kwi DVD ethi ‘€˜ndake nda testa, ndi HIV-positive, ndiyaphila ngoluhlobo’€™ izosinceda kakhulu ukuthi si demystify-e some of the myths about iHIV abantu abasha abanazo ne fears about iHIV testing and knowing one’€™s (HIV) status.

MABUTHO: USupreme Mokgometsi ungumkhulumeli we Men as Partners nokuyinhlangano yabantu besilisa eyasungulwa iEngenderHealth ngenhloso yokugqugquzela amadoda ukuba babambe iqhaza ekulwisaneni ne HIV kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi kwabesifazane. UMokgometsi ukholwa ukuthi le DVD izosiza kakhulu ekugqugquzeleni leyonhloso kwabaningi abesilisa.

SUPREME MOKGOMETSI: Si realise ukuthi, although there are a lot of masculinities that have been promoted, men are actually fearful of testing, and we have more of abomama abatestayo. So yona (DVD) yenzelwe ukuthi i-encourage more abobaba and young men to be able to test (and) to stand up against gender-based violence. I think izokwenza umehluko omkhulu because if you look at it, it is targeted at the youth and ama characters afakiwe, the language that they are using, the style, the way they present themselves is a way that is very relative to iSouth African youth, especially male youth.

MABUTHO: Khonamanjalo, usekelaNgqongqoshe we Provincial and Local Government, uNomatyala Hangana, ubeyingxenye yezethameli ebezihambele ukwethulwa kwale DVD. Uthi naye akangabazi ukuthi le DVD izokwenza umehluko ekulwisaneni ne HIV.

NOMATYALA HANGANA: I think the target is on the spot’€¦.as you know most of these incidents happen because men don’€™t want to listen. They say you must use a condom and men usually say ‘€˜what for?’€™ So, I think it’€™s a very good target. And I think it must actually have access to many public places where …people ‘€¦can watch this DVD.

MABUTHO: Ngokwesitatimende se EngenderHealth le DVD, etholakala mahhala, iyisiqalo sochungechunge lwamanye ama DVD azokwenziwa agqugquzela amadoda ukuba abambe iqhaza ekulwisaneni negciwane kanye nokuhlukumeza ngokocansi.

See the English summary below.

Involving men in the fight against HIV

Men as Partners – a project of Engender Health – a group working in gender and health issues, have launched a new DVD highlighting the role that men can play in reducing the spread of HIV.

The DVD, with the title ‘€œMen telling it like it is’€, is the first in a series about men talking openly with regard to their experiences of how to prevent HIV and gender-based violence.

Sakhumuzi Ntayiya, Engender Health director, believes that it is important for South Africa and the world to involve men if they want to win the fight against HIV and sexual violence.

‘€œMost of the time it is the men who take decisions in relationships because of unequal power relations. For instance, if a man feels that he wants to have sex now, he can just go ahead and have sex with his partner regardless of how she feels. We therefore think that because men are regarded as the heads of their families we want them to be also involved in the fight against HIV and sexual violence. We think that will add value,’€ said Ntayiya.

The DVD shows men speaking openly about their HIV status and the myths surrounding the infection. Ntayiya believes that this will help in demystifying the stigma.

Supreme Mokgometsi is the spokesperson for Men as Partners. He says the DVD will help a lot in encouraging men to act responsibly and to have themselves tested for HIV.

‘€œWe have realized that although there are a lot of masculinities that have been promoted, men are actually fearful of testing, and we have more women who go for an HIV test. So, this DVD will encourage more men, particularly young men, to be able to test (and) to stand up against gender-based violence,’€ he said.

The Deputy Minister of Provincial and Local Government, Nomatyala Hangana, also attended the launch. She said she has no doubt that the DVD will make difference in the fight against HIV.

‘€œI think the target is on the spot’€¦.as you know most of these incidents happen because men don’€™t want to listen. The universal message is that we must use a condom and men usually say, ‘€˜what for?’€™ So, I think it is a very good target. And I think it must actually have access to many public places where …people ‘€¦can watch this DVD,’€ said Hangana.

Author

  • Health-e News

    Health-e News is South Africa's dedicated health news service and home to OurHealth citizen journalism. Follow us on Twitter @HealtheNews

    View all posts

Free to Share

Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.


Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay in the loop

We see you enjoy reading our articles, subscribe now and receive our articles in your inbox.

Newsletter Subscription

Enable Notifications