SA AIDS orphans much better’€“ UNICEF

The audio is in isiZulu. See the English summary below.

MABUTHO: Ngokombiko we Human Sciences Research Council (HSRC) zingaphezulu kuka 1 million izingane eziyizintandane ngenxa yegciwane le HIV kuleli laseNingizimu Africa. Lokhu kusho ukuthi lelizwe linezintandane eziningi ukudlula wonke amazwe asemazansi kanye nasempumalanga yeAfrica. Kepha iNingizimu Africa ayibaliwe embikweni we United Nations’€™ Children’s and Education Fund (UNICEF) njengelinye lamazwe elinezingane ezidinga usizo. Phakathi kwamazwe abaliwe iSwaziland yona enezintandane zengculaza ezingu 130 000 kanye ne Malawi enezingaphezulwana kuka 550 000. UPer Engebak ungumqondisi   wesifunda esisemazansi kanye nasempumalanga ye Africa kwi UNICEF. Uthi isizathu sokuthi iNingizimu Africa ingabalwa njengamazwe anezintandane adinga usizo kumbiko weUNICEF ka 2008 kungenxa yokuthi uhulumeni wakuleli wenza kangcono ukusiza izingane eziyizintandane zengculaza ukudlula wonke amazwe asesifundeni esisemazansi kanye nasempumalanga ye Africa. Uthi ukusho lokhu ngoba iNingizimu Africa inabantwana abayizintandane abangaphezulu kuka 8 million abathola isocial grant kanye nabangu 300 000 abathola ifoster care grant, okuyinto engenzeki kwamanye amazwe ase Africa.

PER ENGEBAK: South Africa is obviously in a different socio-economic situation. It’€™s a country that stands better possibilities for providing, at least, socio-economic protection to, if not the majority, part of the children and families being directly affected. You have, for example , in this country more than 8 million children that are benefiting from social grants. You have more than 300 000 children in foster care in this country. Obviously, the coping mechanisms within the resource framework you have available in South Africa is distinctly different from many other countries that are struggling on the orphans’€™ agenda.

MABUTHO: Uthi bona njenge UNICEF bangathanda ukubona amanye amazwe ase Africa enza okufanayo nokwenziwa uhulumeni waseNingizimu Africa. Uthi kodwa inkinga ekhona kwamanye amazwe ase Africa ukungabibikho kwezimali zokubhekana nezinkinga zabantwana abayizintandane zengculaza. Uthi kumanje kunamazwe angu 17 emazansi kanye nasempumalanga ye Africa asenezinhlaka eziphathelene nokumele kwenziwe ukubhekana nenkinga yezintandane zengculaza. Uthi kodwa inkinga enkulu ukuthi lamazwe awanazo izimali zokwenza lokho okukulezonhlaka azibhalile.

PER ENGEBAK: We have a total of 17 countries in eastern and southern Africa that have national action plans for AIDS orphans and vulnerable children. The big challenge is, obviously, to make the action plans actionable (to) make sure that you have effective responses to orphans’€¦They are doing something right there (in SA) that we would like to see being expanded to include most countries in eastern and southern Africa.

MABUTHO: Uthi kodwa ngaphandle nje kokwenza kahle kweNingizimu Africa ukusiza izintandane zengculaza  kumele kwazeke ukuthi inkinga yezintandane zengculaza inkulu njengoba zilinganiselwa ku 8 million izintandane ezikhona empumalanga kanye naseningizimu ye Africa.

PER ENGEBAK: The orphan crisis in eastern and southern Africa is for real. We know that we have ‘€¦8 million of orphans in eastern and southern Africa. And if you think the situation is bad today the worst is still to come. We know we have done studies. We do not see on the horizon that the orphan’€™s crisis is going to go away.

MABUTHO: Khonamanjalo usekelamqondisi we UNICEF kwisifunda esisemazansi kanye nasempulanga ye Africa, uAshan Khaya, uthi ngaphandle kosizo lwezimali okuyikhona okubalulelikile ukulwisana nenkinga yegciwane leHIV kubandakanya nezintandane zengculaza ukuthi ohulumeni balawo mazwe athintekayo bazibophezele ezinhlelweni zokulwisana negciwane le HIV.

AFSHAN KHAN: To tackle the HIV pandemic what really need is a long-term investment by the governments across a series of areas: behavioral change, communication, health services (and) education services.

MABUTHO: Ngaphandle kwenkinga yabantwana abayizintandane zengculaza lombiko we UNICEF ubalula izinto ezifana nempi yomkhaya eKenya, izikhukhula ezihlasele iMozambique, Malawi, Zambia kanye neZimbabwe njengezinye zezinto ezibe nomthelela ongemuhle kubantwana esifundeni esisemazansi kanye nasempumalanga yeAfrica.

See the English summary below.

SA AIDS orphans much better’€“ UNICEF

A recent report by UNICEF says South African AIDS orphans are in a far better position than many from eastern and southern Africa.

Among some of the countries mentioned in the report are Swaziland with 130 000 AIDS orphans and Malawi with 550 000. South Africa has the highest number of AIDS orphans than the two countries combined. According to the Human Sciences Research Council (HSRC), there are more than one million AIDS orphans in the country. But South Africa is not mentioned in the UNICEF report. Per Engebak, Director of UNICEF in southern and eastern Africa says the reason South Africa is not mentioned is because the country is doing very well in taking care of its AIDS orphans compared to other countries in the two regions.

‘€œSouth Africa is obviously in a different socio-economic situation. It’€™s a country that stands better possibilities for providing, at least, socio-economic protection to, if not the majority, part of the children and families being directly affected. You have, for example, in this country more than 8 million children that are benefiting from social grants. You have more than 300 000 children in foster care in this country. Obviously, the coping mechanisms within the resource framework you have available in South Africa is distinctly different from many other countries that are struggling on the orphans’€™ agenda,’€ he said.

Engebak says UNICEF would like to see other countries in both eastern and southern Africa performing like South Africa is  in taking care of their AIDS orphans.

‘€œWe have a total of 17 countries in eastern and southern Africa that have national action plans for AIDS orphans and vulnerable children. The big challenge is, obviously, to make the action plans actionable (to) make sure that you have effective responses to orphans’€¦They are doing something right there (in SA) that we would like to see being expanded to include most countries in eastern and southern Africa,’€ Engebak said.

‘€œThe orphan crisis in eastern and southern Africa is for real. We know that we have ‘€¦8 million of orphans in eastern and southern Africa. And if you think the situation is bad today, the worst is still to come. We know. We have done studies. We do not see on the horizon that the orphans’€™ crisis is going to go away’€.

Meanwhile, Ashan Khan, a Deputy Director of UNICEF in the eastern and southern Africa believes governments in the two regions need to deal with the root cause of AIDS orphans.

‘€œWhat we really need is a long-term investment by the governments across a series of areas: behavioral change, communication, health services (and) education services,’€ said Khan.

Author

  • Health-e News

    Health-e News is South Africa's dedicated health news service and home to OurHealth citizen journalism. Follow us on Twitter @HealtheNews

    View all posts

Free to Share

Creative Commons License

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license.


Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay in the loop

We see you enjoy reading our articles, subscribe now and receive our articles in your inbox.

Newsletter Subscription

Enable Notifications